O NÁS ŠTRUKTÚRA RPPK ZÁKON O KOMORE PRIHLÁŠKA ČLENA KONTAKTY
Dnes je 02/04/2023, meniny má Zita

Rokovací poriadok Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Rožňava

Článok 1
Úvodné ustanovenia

 1. Rokovací poriadok Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (ďalej len „RPPK“) upravuje pravidlá rokovania a rozhodovania volených ,kontrolných a pracovných orgánov RPPK.
 2. Rokovací poriadok, jeho zmeny a doplnky schvaľuje valné zhromaždenie RPPK.

Článok 2
Valné zhromaždenie

 1. Predstavenstvo RPPK zvoláva valné zhromaždenie najmenej jedenkrát za rok alebo mimoriadne, ak o zvolanie písomne požiada aspoň jedna tretina hlasov členov RPPK. V tomto prípade valné zhromaždenie musí byť zvolané do 30 dní od doručenia žiadosti, v ktorej musí byť navrhnutý program rokovania.
 2. Ak na základe písomnej žiadosti uvedenej v odseku 1. tohto rokovacieho poriadku nebude v lehote zvolané valné zhromaždenie, môžu ho zvolať členovia, ktorí o jeho zvolanie žiadali.
 3. Každý delegát má počet hlasov podľa vypočítanej výšky členských príspevkov za príslušný kalendárny rok t.j. na každých začatých1000.- Sk jeden hlas.
 4. Hlasuje sa zdvihnutím hlasovacieho lístku, ktorý obsahuje počet hlasov, názov podnikateľského subjektu a pečiatku RPPK, podpis predsedu RPPK.
 5. Rokovanie riadi predseda RPPK, podpredseda RPPK alebo člen predstavenstva, ktorého poverí predstavenstvo.
 6. Valné zhromaždenie rokuje podľa programu schváleného valným zhromaždením na návrh predstavenstva.
 7. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina hlasov delegátov s rozhodujúcim hlasom.
 8. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že o niektorých otázkach bude rozhodovať neverejným hlasovaním písomnou formou.
 9. Pozvánka na valné zhromaždenie sa posiela najmenej 14 dní pred jeho konaním všetkým delegátom. V pozvánke musí byť uvedené miesto, dátum, hodina konania a jeho program.
 10. O priebehu a výsledkoch rokovania valného zhromaždenia sa vyhotovuje najneskôr do 7 dní od konania zápisnica, ktorú vyhotovuje určený zapisovateľ a jej správnu vecnosť overujú určení overovatelia.
 11. Zápisnicu uchováva predstavenstvo a každý člen má právo do nej nazrieť.
 12. Ak valné zhromaždenie nie je schopné uznášať sa zvolá predstavenstvo RPPK v lehote do jednej hodiny náhradné valné zhromaždenie delegátov. Na platnosť uznesenia z rokovania náhradného valného zhromaždenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov.

Článok 3
Predstavenstvo RPPK

 1. Predsedom predstavenstva je predseda RPPK a podpredseda predstavenstva je podpredsedom RPPK. Úlohy ostatných členov predstavenstva určuje predstavenstvo svojim uznesením.
 2. Členstvo v predstavenstve sa nedá zastúpiť.
 3. Zasadnutie predstavenstva zvoláva predseda , alebo ním poverený podpredseda najmenej štyrikrát do roka.
 4. Rokovanie predstavenstva riadi predseda RPPK , alebo podpredseda RPPK.
 5. Predstavenstvo rokuje spravidla na základe písomných materiálov pripravených úradom RPPK.
 6. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je nadpolovičná väčšina jeho členov a na platnosť uznesenia treba nadpolovičnú väčšinu prítomných členov predstavenstva. V prípade rovnosti hlasov, rozhoduje hlas predsedajúceho. Ak nastane na rokovaní predstavenstva , že s navrhovaným uznesením zásadne nesúhlasí niektorý člen predstavenstva, predseda predstavenstva odloží hlasovanie o konkrétnom uznesení a určí vo veci dohodovacie konanie na zblíženie stanovísk. Dohodovaciu komisiu tvoria podpredseda predstavenstva a predseda dozornej rady. Dohodovacie konanie sa uskutoční do 10 dní a do 14 dní bude výsledok konania písomne odovzdaný predsedovi RPPK, ktorý rozhodne o ďalšom postupe riešenia takto:
  1. ak prišlo k dohode realizuje závery dohodovacieho konania,
  2. ak k dohode neprišlo zaradí tento bod znova na rozhodnutie na najbližšom predstavenstve RPPK.
 7. Predseda RPPK je povinný zvolať predstavenstvo, ak o jeho zvolanie písomne žiada jedna tretina členov predstavenstva a to do 5 dní od doručenia žiadosti, v ktorej musí byť navrhovaný program . Ak predseda alebo podpredseda nezvolajú predstavenstvo, môžu ho zvolať členovia, ktorí o jeho zvolanie písomne požiadali.
 8. Pozvánka na zvolanie predstavenstva sa zasiela jeho členom elektronickou poštou najmenej 7 dní pred konaním rokovania. V pozvánke musí byť uvedené miesto, dátum a návrh programu rokovania. V prípade nepotvrdenia prijatia pozvánky odosielateľovi, úrad oznámi zvolanie zasadnutia predstavenstva telefonicky. Na rokovanie predstavenstva okrem riaditeľa môžu byť prizvaní odborní pracovníci úradu .
 9. Predseda a podpredseda dozornej rady sú na rokovania predstavenstva pravidelne prizývaní a majú poradný hlas .
 10. V neodkladných prípadoch môže predstavenstvo prijímať rozhodnutia na návrh predsedu RPPK aj mimo zasadnutia predstavenstva vo forme obežníka („per rollam“). Na jeho prijatie treba súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých členov predstavenstva.
 11. Predstavenstvo predkladá správu o svojej činnosti valnému zhromaždeniu.
 12. O priebehu rokovania, prijatých rozhodnutiach predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje zapisovateľ, predsedajúci a overovatelia zápisnice, ktorých určí predsedajúci. Zápisnica sa doručuje všetkým členom predstavenstva, predsedovi a podpredsedovi dozornej rady.
 13. Rokovania valného zhromaždenia zvoláva predseda .
 14. O záveroch rokovania valného zhromaždenia informuje úrad členskú základňu elektronickou poštou.

Článok 4
Dozorná rada

 1. Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej štyrikrát do roka a riadi jej rokovania. V neprítomnosti predsedu rokovania rady zvoláva podpredseda a riadi jej rokovanie.
 2. Členstvo v dozornej rade sa nedá zastúpiť.
 3. Dozorná rada spravidla rokuje na základe písomných materiálov pripravovaných jej členmi alebo úradom RPPK.
 4. Dozorná rada je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. V prípade rovnosti jej hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.
 5. Na požiadanie dozornej rady sú povinné všetky orgány RPPK, jej predkladať príslušné materiály, informácie, vysvetlenia a dať jej k nahliadnutiu potrebné písomnosti, z ktorých si môže robiť potrebné výpisy.
 6. O priebehu rokovania, nálezoch, návrhoch opatrení dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje jej predseda a posiela predsedovi a podpredsedovi RPPK a úradu.
 7. Správu o výsledkoch kontroly a nálezoch dozorná rada predkladá predstavenstvu RPPK s návrhmi opatrení a odporúčaní.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

 1. Pre rokovanie volených orgánov RPPK platia podľa vecnej príslušnosti ustanovenia tohto Rokovacieho poriadku RPPK.
 2. Posledné úpravy tohto rokovacieho poriadku boli schválené na Valnom zhromaždení RPPK dňa 14.júna 2005 v Silickej Jablonici

 

V Silickej Jablonici 14.júna 2005                                                                                                                        

MVDr. Eva Csernoková
Predsedkyňa DR RPPK

Ing. Róbert Németh
Predseda RPPK