O NÁS ŠTRUKTÚRA RPPK ZÁKON O KOMORE PRIHLÁŠKA ČLENA KONTAKTY
Dnes je 27/06/2022, meniny má Ladislav(a)

Organizačný poriadok Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Rožňava

Organizačný poriadok vychádza zo zákona č. 30/1992 Z.z. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore (ďalej len „SPPK“) v znení neskorších prepisov a zo schválených Stanov Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Rožňava (ďalej len „RPPK“).
Organizačný poriadok rešpektuje podmienky trhovej ekonomiky tak, aby vytváral priestor pre podnikanie svojich členov.
Za činnosť úradu a jeho hospodárenie zodpovedá riaditeľ, ktorý je štatutárnym zástupcom RPPK, koná za komoru navonok, je zamestnancom komory. Hospodárka/referentka zodpovedá za administratívnu a ekonomickú evidenciu. Ďalšie funkcie a zriadenie ďalších úsekov vyžaduje schválenie Predstavenstvom RPPK Rožňava

Úrad komory:

 • Vytvára a zabezpečuje podmienky pre účinnú prácu volených orgánov RPPK (predsedu, podpredsedu a členom predstavenstva, ktorí zastupujú RPPK na rokovaniach buď v SPPK alebo v komisiách regiónu).
 • Organizuje a eviduje porady volených orgánov RPPK.
 • Spracováva kontrolu plnenia uznesení a záverov orgánov RPPK.
 • Vedie register členov RPPK, eviduje členské príspevky a vykonáva ich správu.
 • Eviduje pracovné zmluvy a reguluje pracovno-právne vzťahy členov orgánov a pracovníkov RPPK (interných a externých)
 • Spravuje hnuteľný a nehnuteľný majetok vo vlastníctve RPPK. Vedie operatívnu a účtovnú evidenciu majetku, zabezpečuje hospodárenie s ním, jeho využívanie a údržbu.
 • Vypracováva návrh rozpočtu RPPK, zabezpečuje jeho realizáciu, sleduje a vyhodnocuje čerpanie výdavkov a príjmov.
 • Vykonáva pokladničnú službu.
 • Zabezpečuje činnosť všeobecnej a mzdovej učtárne, bankový styk a príslušné výkazníctvo, spravuje archív účtovných dokladov a ostatných dokladov podľa schváleného registratúrneho poriadku a plánu.
 • Zabezpečuje šetrenie sťažností a dohliada na ich vybavenie.

Na úseku obchodnej politiky:

 • Analyzuje dopyt a ponuky poľnohospodárskych a potravinárskych komodít na domácom trhu a spracováva aktuálne trhové informácie.
 • Sleduje vývoj trhových nákupných cien rastlinných a živočíšnych komodít.
 • Spolupracuje so štátnymi orgánmi pri formulácii:
  1. nástrojov hospodárskeho mechanizmu v oblasti obchodnej politiky,
  2. pravidiel cenovej regulácie,
  3. plnenie kvót pre vybrané komodity a regióny.

 

Na úseku ekonomiky:

 • Vyhodnocuje hospodársku a ekonomickú situáciu poľnohospodárskych a potravinárskych podnikateľov vo svojom regióne.
 • Sleduje vývoj nákupných cien vstupov do poľnohospodárskej výroby. - Zabezpečuje obojstranný tok informácií v oblasti výroby a odbytu.
 • Analyzuje, resp. získava analýzy pôsobenia ekonomických nástrojov, vyhotovuje signálne informácie o hospodárskej situácii a navrhuje zmeny ekonomických nástrojov poľnohospodárskej politiky.
 • Navrhuje zásady na poskytovanie dotácií z národného rozpočtu a z fondov EÚ.

Na úseku poľnohospodárske a potravinárskej výroby:

 • Sleduje vývoj poľnohospodárskej a potravinárskej výroby a spolupracuje so štátnymi orgánmi pri programoch ich rozvoja.
 • Spolupracuje pri normotvornej činnosti v oblasti štátnych noriem akosti zdravotných a hygienických znakov poľnohospodárskych produktov a služieb.
 • Sprostredkúva vedecko-technický pokrok.
 • Spolupracuje pri vypracovaní koncepcie ochrany a využívania poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

Na úseku informatiky a obchodnej politiky:

 • Získava informácie od prvovýrobcov ohľadom výroby jednotlivých komodít a od spracovateľov záujem o tieto komodity.
 • Sleduje vývoj na trhu agroproduktov v regióne i v okolitých regiónoch v záujme udržania rovnováhy regionálneho trhu.
 • Analyzuje dopyt a ponuku agroproduktov v regióne.
 • Sleduje vývoj trhových cien.
 • Vytvára informačný systém o trhu agroproduktov v regióne a prepája regionálne informácie na celoslovenské informácie.
 • Získava informácie zo zahraničného trhu agroproduktov a technológií, sprostredkúva ponuky dodávateľských firiem.
 • Iniciuje podnety pre ochranu členov pred monopolným chovaním odberateľov alebo dodávateľov.
 • Reaguje na výrobné alebo odbytové problémy členov RPPK.

Na úseku vzdelávania a poradenstva:

 • Získava aktuálne informácie a informuje o nich svojich členov.
 • Organizuje vzdelávacie aktivity pre rôzne kategórie pracovníkov svojich členov.
 • Sprostredkováva informácie o seminároch a školeniach iných organizátorov.
 • Pomáha svojim členom pri riešení problémov.

Z ostatných činností:

 • Spolupracuje s regionálnymi orgánmi štátnej správy a samosprávy.
 • Koordinuje a zosúlaďuje prognózy výroby v regióne.
 • Vypracováva návrh stanovísk pri rozširovaní výroby v regióne.
 • Sleduje rozširovanie vedecko-technických poznatkov v regióne a zabezpečuje styk s vedecko-výskumnou základňou.

 

Schválené Predstavenstvom RPPK Rožňava, dňa 9.júna 2005

Ing. Róbert Németh predseda  
Regionálnej poľnohospodárskej
a potravinárskej komory Rožňava