O NÁS ŠTRUKTÚRA RPPK ZÁKON O KOMORE PRIHLÁŠKA ČLENA KONTAKTY
Dnes je 23/05/2022, meniny má Želmíra

Volebný poriadok Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Rožňava

VŠEOBECNÁ  ČASŤ

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

 1. Volebný poriadok Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory ( ďalej len  „ volebný poriadok RPPK“) bližšie upravuje postup   delegátov na valnom zhromaždení RPPK, pri voľbe a odvolávaní predsedu a podpredsedu RPPK, členov predstavenstva a dozornej rady RPPK.
 2. Volebný poriadok a jeho zmeny schvaľuje podľa § 7, ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 30/1992 Z. z. v znení zákonov č. 448/2001 Z. z, 546/2004 Z. z. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore ( ďalej len „ zákon “), valné zhromaždenie RPPK.

Článok 2
Voľba delegátov na Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej  komory.  Skladá sa z delegátov  členských subjektov 
 2. Delegáti zastupujú členské subjekty RPPK.
 3. Členský subjekt, ktorý si neplní alebo nemá splnené členské povinnosti vyplývajúce z členstva v RPPK nemôže vyslať delegáta na valné zhromaždenie.

Článok 3
Volebná komisia

 1. Volebnú komisiu v počte 3 členov, vrátane jej predsedu volí valné zhromaždenie RPPK na návrh predstavenstva. Volebná komisia organizuje a riadi voľby, zabezpečuje sčítavanie hlasov a vyhlasuje výsledky volieb. Pokiaľ nie je pre jednotlivé rokovania valného zhromaždenia zriadená mandátová komisia, plní volebná komisia aj úlohy pri zisťovaní uznášania schopnosti valného zhromaždenia. V sporných otázkach, týkajúcich sa priebehu volieb alebo ich platnosti ( platnosti hlasov ) rozhoduje volebná komisia hlasovaním.

Článok 4
Navrhovanie kandidátov

 1. Navrhovať kandidátov na voľbu predsedu, podpredsedu a do volených orgánov RPPK má zásadné právo každý člen RPPK. Spôsob podávania návrhov pre jednotlivé voľby je upravený v osobitnej časti tohto volebného poriadku.
 2. Počet kandidátov na voľbu do jednotlivých orgánov je spravidla primerane vyšší ako počet funkčných miest

Článok 5
Spôsob volieb a odvolávania

 1. Valné zhromaždenie volí a odvoláva členov predstavenstva, dozornej rady, predsedu, a  podpredsedu komory verejným hlasovaním.

Článok 6
Priebeh  volieb a sčítavania hlasov

 1. Vlastný priebeh volieb  riadi predseda  volebnej komisie, alebo ňou určený iný člen.
 2. Pred hlasovaním predseda volebnej komisie predstaví navrhovaných kandidátov a podá valnému zhromaždeniu informáciu, že kandidáti sú s návrhmi na ich voľbu do jednotlivých orgánov uzrozumení. Predseda volebnej  komisie ( prípadne predseda mandátovej komisie ) zároveň oboznámi valné zhromaždenie s počtom prítomných delegátov a konštatuje uznášania schopnosť  valného zhromaždenia.
 3. Hlasuje sa o každom kandidátovi zvlášť a to podľa poradia navrhnutého predstavenstvom. Po každom hlasovaní sa verejne oznámi počet hlasov „za“, „proti“ a „zdržal sa“.  Počet hlasov sa zaznamená v zápisnici.
 4. Hlasovacie lístky obdržia všetci prítomní delegáti, musia obsahovať:
  • názov členského subjektu
  • počet hlasov
  • pečiatku RPPK
  • podpis predsedu RPPK.

Článok 7
Voľba, členov predstavenstva, dozornej rady RPPK, predsedu a podpredsedu RPPK

 1. Voľby prebiehajú tak, že najprv sa volia členovia predstavenstva  a dozornej rady RPPK, nasledujú voľby predsedu a podpredsedu zo zvolených členov predstavenstva. Celkový počet zvolených členov predstavenstva je 7.
 2. Kandidátov na voľbu predsedu, podpredsedu, členov predstavenstva a dozornej rady RPPK, navrhuje valnému zhromaždeniu predstavenstvo RPPK s prihliadnutím na štruktúru členskej základne a návrh predkladá volebná komisia.  Doplňujúce návrhy na kandidátov môže predložiť každý delegát.
 3. Na voľbu predsedu a podpredsedu RPPK musia byť navrhnutí najmenej dvaja kandidáti,  pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne inak. 
 4. Pri voľbe členov dozornej rady RPPK sa uplatňujú vyššie uvedené zásady s tým, že členovia dozornej rady si zvolia spomedzi seba predsedu a podpredsedu.   
 5. Dozorná rada má spolu troch členov.

Článok 8
Výsledky volieb

 1. Po  ukončení verejného hlasovania o všetkých kandidátoch a po ukončení sčítania hlasov na hlasovacích lístkoch , predseda volebnej komisie oboznámi delegátov s výsledkami volieb.
 2. Do príslušného orgánu je zvolený (í) ten kandidát (ti), ktorý ( í) získal (i) jednoduchú väčšinu hlasov prítomných delegátov.
 3. O priebehu a výsledkoch volieb vyhotoví volebná komisia zápisnicu, ktorá je prílohou k zápisnici z rokovania valného zhromaždenia RPPK.

Článok 9
Záverečné ustanovenia

 1. Pri príprave valného zhromaždenia RPPK, na ktorom sa majú uskutočniť voľby, prípadne odvolanie orgánov RPPK, predstavenstvo v dostatočnom predstihu  oboznámi   s týmto bodom programu, vrátane návrhu kandidátov členskú schôdzu.
 2. Pre voľbu dozornej rady platia primerane ustanovenia tohto volebného  poriadku.
 3. Ak člen volených orgánov RPPK v priebehu volebného obdobia stratí schopnosť zastupovať subjekt, za ktorý bol zvolený stráca tým mandát v týchto orgánoch.  Zástupca daného členského subjektu,  má právo navrhnúť svojho zástupcu na kooptovanie s tým, že sa bude zúčastňovať práce týchto orgánov bez práva hlasovania do najbližšieho valného zhromaždenia RPPK, na ktorom sa potvrdí jeho voľba, resp. zvolí za riadneho člena voleného orgánu RPPK.

Článok 10

 1. Volebný poriadok nadobúda účinnosť  schválením na  Valnom zhromaždení RPPK dňa 14. júna 2005 v Silickej Jablonici.

V Silickej Jablonici 14.júna 2005                                                                                                                        

MVDr. Eva Csernoková
Predsedkyňa DR RPPK

Ing. Róbert Németh
Predseda RPPK