O NÁS ŠTRUKTÚRA RPPK ZÁKON O KOMORE PRIHLÁŠKA ČLENA KONTAKTY
Dnes je 23/05/2022, meniny má Želmíra

Stanovy Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Rožňava

Prvá časť

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1.    Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora (ďalej len“ RPPK“ ) je podľa § 5 zákona SNR č. 30/1992 Z. z. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení zákonov č. 448/2001 Z. z., 546/2004 Z. z..(ďalej len „zákon“),súčasťou Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (ďalej len „komora“), ktorá je neštátna verejnoprávna a samosprávna inštitúcia zriadená zákonom.
2.    Poslaním RPPK je uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky, účasť na jej uskutočňovaní , podpora a ochrana podnikania svojich členov v záujme rozvoja a zveľaďovania poľnohospodárstva a potravinárstva.
3.    RPPK je právnická osoba. Nezapisuje sa do obchodného registra.
4.    Sídlom úradu je Rožňava.
5.    Názov  je: Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora v Rožňave, v skratke RPPK.
 

Druhá časť

Článok 2

Pôsobnosť a úlohy RPPK a spôsob ich zabezpečovania

RPPK zastupuje svojich členov prostredníctvom delegovaných zástupcov vo vzťahu k miestnym orgánom štátnej správy a obciam  iných štátnych inštitúcií a koordinuje spoločné záujmy svojich členov vo veciach ich podnikateľskej činnosti v tuzemsku a v zahraničí, poskytuje im požadované služby a plní ďalšie úlohy podľa zákona.
1.    RPPK v rámci svojej pôsobnosti v záujme svojich členov najmä:

 • podieľa sa na príprave koncepcií rozvoja poľnohospodárstva a ich služieb v regióne,
 • podieľa sa  v rámci komory  na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení v oblasti podnikania v poľnohospodárstve a potravinárstve v tuzemsku  a zahraničí,
 • informuje ich o akceptácií pripomienok komory, o výsledku tvorby  legislatívnych noriem a žiada o výklad tvorcu zákona,
 • napomáha zlaďovať ich záujmy v podnikateľskej činnosti a koordinuje ich postup pri ochrane pred zneužívaním ekonomickej sily obchodnými partnermi,
 • poskytuje im aktuálne obchodné a hospodárske informácie  z domova a zo zahraničia o spolupráci so Slovenskom, vrátane prehľadov o situácii na trhu s ťažiskovými poľnohospodárskymi a potravinárskymi komoditami a o predpokladoch jej ďalšieho vývoja,
 • vyhľadáva, spracováva a sprostredkováva im informácie o zahraničných teritóriách z hľadiska možností slovenského exportu poľnohospodárskeho a potravinárskeho tovaru,
 • sprostredkováva im ponuky na kúpu a predaj tovaru pre členské subjekty, v záujme čoho môže zriadiť neformálnu burzu,
 • poskytuje a organizuje odborné poradenstvo pre podnikateľské subjekty, organizuje rôzne formy ďalšieho vzdelávania a informatizácie pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo,
 • zastupuje členov v medzinárodných farmárskych organizáciách vo Výbore profesionálnych poľnohospodárskych organizácií v Európskej únií( COPA), v Generálnej konfederácií poľnohospodárskych družstiev v Európskej únii (COGECA) a v Konfederácii európskych výrobcov potravín a nápojov (CIAA) a na stretnutiach s partnermi z Višegrádskej štvorky a poveruje ich zastupovaním v ďalších medzinárodných organizáciách,
 • vydáva, alebo sa podieľa na vydávaní odborných a informačných publikácií a na sprístupňovaní materiálov vedecko - výskumných a vzdelávacích inštitúcií doma i v zahraničí z Európskej komisie, Európskeho parlamentu a medzinárodných mimovládnych organizácií pre potreby členov komory,
 • organizuje v spolupráci s komorou zahraničné obchodné misie, stáže a tematické výjazdy smerujúce k rozvoju zahraničného obchodu, alebo sprostredkováva firemné a profesijné prezentácie na zahraničných veľtrhoch a výstavách,
 • poskytuje zmluvne dohodnuté služby pre Pôdohospodársku platobnú agentúru (ďalej PPA), štatistický úrad SR, Ministerstvo pôdohospodárstva SR (ďalej ministerstvo) a ďalšie orgány a organizácie,
 • zastupuje ich v orgánoch sociálneho dialógu

2.    RPPK nadväzuje a rozvíja spoluprácu s inými komorami, podnikateľskými zväzmi, združeniami a obchodnými inštitúciami v tuzemsku a zahraničí. Na tento účel môže s nimi uzatvárať dohody.
3.    RPPK zabezpečuje plnenie úloh svojimi odbornými a poradnými orgánmi a úradom RPPK. Využíva služby a spoluprácu s bankami a inými odbornými vedeckovýskumnými inštitúciami, školami, združeniami a napomáha presadzovať poznatky aplikovaného výskumu do praxe.
4.    Ak je to účelné, môže RPPK na zabezpečenie svojich úloh zriadiť právnické osoby na základe rozhodnutia predstavenstva  RPPK a prostredníctvom nich sa podieľať na podnikateľských aktivitách.
5.    RPPK, v záujme svojich členov, zabezpečuje rôzne formy práce s verejnosťou a spolupracuje so združeniami spotrebiteľov s cieľom zlepšiť informovanosť o postavení poľnohospodárstva a potravinárstva v spoločnosti.

Tretia časť

Členstvo v RPPK

Článok 3

Členovia

Členstvo v RPPK je dobrovoľné. Členmi  sa môžu stáť:
1.    Fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v poľnohospodárstve, potravinárstve , v biologických, technických, v obchodných, vedeckých a výskumných službách pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo.
2.    Samosprávne organizácie združujúce fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v oblastiach uvedených v odseku 1 .
3.    Iné fyzické a právnické osoby, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2.
4.    Členstvo  je organizované ako individuálne členstvo fyzických a právnických osôb.

Článok 4

Vznik a zánik členstva

1.    Členstvo v RPPK vzniká na základe písomnej prihlášky dňom prijatia za člena predstavenstvom RPPK. Proti odmietnutiu žiadosti o členstvo  možno podať sťažnosť dozornej rade, ktorej rozhodnutie je konečné, v prípade, keď dozorná rada  rozhodne v rozpore z jednomyseľným rozhodnutím predstavenstva RPPK o vzniku alebo zániku  členstva, konečné rozhodnutie príjme Valné zhromaždenie RPPK
2.    RPPK zapíše člena do zoznamu členov  do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o prijatí za člena a zaplatení členského príspevku. Výška členského príspevku v roku prijatia sa stanoví pomernou čiastkou 1/12 ročného členského príspevku za každý mesiac, ktorý nasleduje po dni prijatia za člena.
3.    Práva a povinnosti člena  vznikajú dňom rozhodnutia o prijatí za člena.
4.    Členstvo v RPPK zaniká dňom:

 1. doručenia písomnej žiadosti o zrušenie členstva
 2. úmrtia fyzickej osoby
 3. výmazu právnickej osoby z príslušného registra,
 4. vylúčenia člena ,

5.    RPPK vykoná výmaz zo zoznamu členov do 30 dní od zistenia dôvodov na zánik členstva. Zaplatený členský príspevok na príslušný rok, v ktorom členstvo zaniká, sa nevracia  Zánikom členstva zaniká nárok na vlastnícky podiel na hnuteľnom a nehnuteľnom majetku RPPK. Nezaniká povinnosť vysporiadať všetky záväzky voči RPPK, vrátane alikvotnej časti členského príspevku pripadajúcej na rok, v ktorom členstvo zaniká.
6.    Úrad RPPK vedie zoznam členov , zoznam vylúčených členov  a archívny zoznam bývalých členov RPPK.

Článok 5

Práva a povinnosti členov

1.    Členovia RPPK majú právo:

 1. navrhovať kandidátov, voliť byť volení do orgánov .
 2. zúčastňovať sa činnosti ,
 3. podávať návrhy na zlepšovanie a rozvíjanie činnosti ,
 4. požadovať od odborných orgánov pomoc pri riešení otázok, ktoré sú náplňou ich činnosti,
 5. používať zariadenia a služby komory a RPPK podľa cenníka, schváleného predstavenstvom, za úhradu, so zľavou alebo bezplatne,  
  • v informatike a sprostredkovateľských činnostiach,
  • poskytované zástupcami komory v zahraničí,
  • kontaktné informácie o inštitúciách a ústredných orgánoch štátnej správy v tuzemsku a v zahraničí,
  • aktuálne informácie z tuzemska a zo zahraničia i z činnosti komory prostredníctvom jej informačných zdrojov ako aj odborných časopisov a publikácií vydávaných komorou,
 6. požadovať informácie o činnosti a hospodárení komory a RPPK,
 7. zúčastňovať sa na výstavách a veľtrhoch organizovaných komorou v tuzemsku a v zahraničí,
 8. zúčastňovať sa  na poradenských a vzdelávacích aktivitách organizovaných komorou a RPPK,

2.    Členovia RPPK sú povinní:

 1. vykonávať podnikateľskú činnosť odborne a v súlade so všeobecne záväznými predpismi,
 2. dodržiavať stanovy RPPK a ďalšie vnútorné predpisy RPPK,
 3. plniť uznesenia orgánov RPPK,
 4. platiť členské príspevky vo výške a lehote ustanovenej systémom platenia členských príspevkov schváleného valným zhromaždením RPPK,
 5. predkladať na vyžiadanie podklady a informácie potrebné pre činnosť RPPK. Poskytovaním informácií a podkladov nie sú dotknuté právne predpisy o ochrane údajov.

Článok 6

Dôsledky porušenia členských povinností

1.    Právnickým a fyzickým osobám zanikne členstvo v RPPK vylúčením:

 • ak svojim konaním poškodili dobré meno a oprávnené záujmy RPPK,
 • ak si neplnia povinnosti stanovené v čl. 5 odst. 2 týchto stanov.

2.    O vylúčení člena z RPPK rozhoduje predstavenstvo . Ak konaním vylúčeného člena   došlo k poškodeniu dobrého mena alebo oprávnených záujmov RPPK, môže RPPK žiadať od vylúčeného člena odškodnenie.

Štvrtá časť

Orgány a úrad komory

Článok 7

Orgány RPPK

1.    Volenými orgánmi sú:

 1. valné zhromaždenie,
 2. predstavenstvo,
 3. predseda a podpredseda,
 4. dozorná rada.

2.    Predstavenstvo RPPK vytvára podľa potreby ďalšie pracovné komisie.

Článok 8

Valné zhromaždenie delegátov

1.    Valné zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Skladá sa z delegátov predstaviteľov členských subjektov.
2.    Predstavenstvo RPPK pri pozývaní prihliada na disciplínu úhrad členských príspevkov.
3.    Valné zhromaždenie:

 1. schvaľuje stanovy RPPK, volebný poriadok RPPK, rokovací poriadok RPPK a ich zmeny,
 2. volí a odvoláva  z funkcie členov predstavenstva a dozornej  rady z členov RPPK tak, aby bola primerane zastúpená členská základňa
 3. volí a odvoláva predsedu a podpredsedu RPPK. Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je tri roky, pričom sa nevylučuje možnosť ich opätovného zvolenia.
 4. Určuje hlavné smery činnosti RPPK,
 5. Určuje výšku a lehotu splatnosti členských príspevkov, schvaľuje rozpočet RPPK a ročnú účtovnú uzávierku.

4.    Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodnutie o záležitosti, ktorá patrí do pôsobnosti iných orgánov RPPK.
5.    Valné zhromaždenie sa schádza jedenkrát za rok. Musí sa zísť ak o to požiada jedna tretina členov RPPK.
6.    Valné zhromaždenie môže rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina hlasov delegátov, na prijatie platného uznesenia je potrebný súhlas  nadpolovičnej väčšiny prítomných.
7.    Ak valné zhromaždenie nie je schopné uznášať sa, zvolá predstavenstvo RPPK v lehote do jednej hodiny náhradné valné zhromaždenie delegátov s tým istým programom. Na platnosť uznesenia z rokovania náhradného valného zhromaždenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných delegátov.
8.    Valné zhromaždenie RPPK volí spomedzi svojich členov delegátov na valné zhromaždenie slovenskej RPPK, a to na obdobie medzi valnými zhromaždeniami RPPK.

Článok 9

Predstavenstvo RPPK

1.    Predstavenstvo je výkonným orgánom . Má 7 členov. Funkčné obdobie predstavenstva je 3 roky.
2.    Predstavenstvo :

 1. riadi činnosť  medzi zasadaniami valného zhromaždenia,
 2. pripravuje a zvoláva zasadnutia valného zhromaždenia,
 3. zabezpečuje plnenie uznesení valného zhromaždenia,
 4. prijíma za členov  právnické a fyzické osoby,
 5. menuje na návrh predsedu RPPK do funkcie riaditeľa úradu
 6. vykonáva ďalšiu pôsobnosť podľa stanov, plní ďalšie úlohy ak nie sú vyhradené iným orgánom RPPK,
 7. schvaľuje organizačný poriadok úradu

3.    Predstavenstvo zvoláva predseda RPPK a to najmenej štyrikrát do roka . Na rokovaniach predstavenstva majú právo účasti predseda a podpredseda dozornej rady, alebo predsedom poverený člen dozornej rady a riaditeľ úradu .

Článok 10

Predseda

1.     Predseda je na čele RPPK a predstavenstva RPPK. Funkčné obdobie predsedu je 3 roky.
2.     Štatutárnym orgánom RPPK je predseda.
3.     Predseda dozerá na činnosť  úradu  a vykonáva ďalšie činnosti určené stanovami, uzneseniami valného zhromaždenia a predstavenstva. V neprítomnosti predsedu tieto úlohy zabezpečuje podpredseda alebo poverený iný člen predstavenstva.
4.     Predseda  zvoláva podľa potreby členské schôdze, najmenej dvakrát ročne.

Článok 11

Dozorná rada RPPK

1.    Dozorná rada je kontrolným a odvolacím orgánom RPPK voleným na obdobie 3 rokov a má 3 členov. Je oprávnená kontrolovať činnosť RPPK najmä hospodárenie, otázky spojené s odvolávaním neprijatých a vylúčených členov a podobne.
2.    Dozorná rada volí zo svojho stredu predsedu a podpredsedu na funkčné obdobie 3 roky.
3.    Dozornú radu zvoláva predseda najmenej štyrikrát za rok.
4.    Členmi dozornej rady nemôžu byť členovia predstavenstva a zamestnanci RPPK.
5.    Predseda a podpredseda dozornej rady, alebo predsedom poverený člen majú právo sa zúčastňovať na zasadaní predstavenstva RPPK.

Článok 12

Všeobecné ustanovenia pre orgány RPPK

1.    Funkcie v orgánoch RPPK sú čestné. Za ich vykonávanie RPPK môže poskytnúť náhradu za stratu času podľa návrhu predstavenstva, ktorý schvaľuje dozorná rada.
2.    Rokovanie orgánov RPPK upravuje rokovací poriadok RPPK a voľbu upravuje volebný poriadok RPPK.


Článok 13

Úrad RPPK

1.    Na obstarávanie záležitostí spojených s činnosťou RPPK sa zriaďuje úrad  so sídlom v Rožňave ktorý najmä:

 1. vedie evidenciu členov ,
 2. vedie evidenciu členských príspevkov a vykonáva ich správu,
 3. požaduje a spracováva podklady a informácie nevyhnutné na zabezpečenie úloh a činnosti orgánov komory a RPPK
 4. pripravuje odborné stanoviská a podklady pre rokovania orgánov a funkcionárov RPPK ,vykonáva a zabezpečuje uznesenia orgánov RPPK a sleduje ich realizáciu,
 5. zastupuje RPPK na základe poverenia predstavenstva pred orgánmi štátnej správy, samosprávy a súdmi,
 6. zabezpečuje styk, poskytuje služby a organizuje aktivity pre členov , organizuje vzdelávaciu a poradenskú činnosť.

2.    Činnosť úradu  riadi a za jeho hospodárenie zodpovedá riaditeľ, ktorý je štatutárnym zástupcom RPPK a  zamestnancom RPPK. Riaditeľ sa zúčastňuje na  zasadaniach predstavenstva, dozornej rady, valného zhromaždenia a ďalších zasadaniach RPPK.
3.    Podrobnosti o úlohách úradu RPPK a jeho organizácii upravuje organizačný poriadok, ktorý schvaľuje predstavenstvo.

Piata časť

Článok 14

Hospodárenie RPPK

1.    RPPK hospodári podľa rozpočtu schváleného valným zhromaždením. Rozpočet sa zostavuje na obdobie jedného roka.
2.    Činnosť RPPK je financovaná z :

 • členských príspevkov,
 • príjmov za vlastné výkony a služby,
 • darov a sponzorských príspevkov,
 • iných zdrojov.

3.    Členské príspevky tvoria:

 1. ročné príspevky,
 2. dodatočný príspevok, ktorý sa platí na základe rozhodnutia valného zhromaždenia na vyrovnanie rozpočtu RPPK.

4.    Ročný príspevok do RPPK sa riadi zásadami systému platenia členských príspevkov, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie.
5.    RPPK vykonáva výber členských príspevkov, hospodári s nimi a v zmysle zásad systému platenia členských príspevkov odvádza príslušnú časť úradu komory SPPK.
6.    Hospodárenie RPPK schvaľuje valné zhromaždenie RPPK.
7.    Členské príspevky do RPPK sú podľa § 19 ods. 3 písm. n) zákona č. 595/2003 Z.z. v znení zákona č. 659/2004 Z.z. o dani z príjmov, možno zahrnúť do daňových výdavkov.
 

Šiesta časť

Článok 15

Záverečné ustanovenia

1. Stanovy RPPK nadobúdajú účinnosť schválením na valnom zhromaždení 14. júna 2005 v Silickej Jablonici okrem článku 9 bod 1., a článku 10 bod 1., ktoré nadobudnú účinnosť po uplynutí funkčného obdobia členov predstavenstva, predsedu a dozornej rady v roku 2006.

V Silickej Jablonici 14. júna2005                                                            

Ing. Ján Rusňák
                                  Riaditeľ RPPK